Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości, w oparciu o bieżące przepisy dotyczące podatku dochodowego, podatku VAT i Ordynacji Podatkowej.

Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierają:

 • bieżącą ewidencję wszystkich zdarzeń, jakie zaszły w jednostce w danym okresie rozliczeniowym,
 • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kwalifikację i księgowanie dokumentów,
 • tworzenie dokumentów pomocniczych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • opracowanie planów amortyzacji,
 • rozliczanie kosztów w czasie,
 • obliczanie zaliczek na podatek PIT lub CIT, podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • konsultacje i bieżącą optymalizację podatkową.

Informacja o wysokości zobowiązań podatkowych jest przekazywana, zgodnie z życzeniem Klienta, osobiście w siedzibie biura, telefonicznie lub mailowo, jako informacja o kwocie i okresie zobowiązania lub jako gotowy przelew bankowy.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów odbywa się zgodnie z bieżącymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego, podatku VAT i Ordynacji Podatkowej.

W zakres usługi prowadzenia podatkowej księgi wchodzi:

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencja operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • kontrola płatności,
 • obliczanie zaliczek na podatek PIT, podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • obsługa ZUS właścicieli: sporządzanie i składanie deklaracji rejestracyjnych, rozliczeniowych, przygotowanie przelewów,
 • konsultacje i bieżąca optymalizacja podatkowa.

Informacja o wysokości zobowiązań podatkowych jest przekazywana, zgodnie z życzeniem Klienta, osobiście w siedzibie biura, telefonicznie lub mailowo, jako informacja o kwocie i okresie zobowiązania lub jako gotowy przelew bankowy.

Usługi dodatkowe – księgi, PKPiR

W ramach świadczonych przez nas usług księgowych oferujemy szereg usług dodatkowych, które pozwalają naszym Klientom zminimalizować czas potrzebny na formalną stronę ich działalności.

W zależności od potrzeb standardową usługę księgową możemy rozszerzyć o:

 • obsługę rozrachunków z odbiorcami i dostawcami wraz z pełną informacją o stanie należności i zobowiązań,
 • przygotowanie przelewów bankowych,
 • sporządzanie analiz finansowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorcy,
 • przygotowanie deklaracji INTRASTAT,
 • wypełnianie sprawozdań statystycznych,
 • współpracę z instytucjami kredytowymi i leasingowymi w zakresie przygotowania niezbędnych do wniosków danych,
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi oraz obsługę kontroli urzędowych,
 • stworzenie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości firmy,
 • korespondencję z urzędami.
Ryczałt ewidencjonowany

Usługa prowadzenia ewidencji ryczałtu zawiera:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji przychodu,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek PIT, podatku VAT,
 • obsługa ZUS właścicieli: sporządzanie i składanie deklaracji rejestracyjnych, rozliczeniowych, przygotowywanie przelewów.

Informacja o wysokości zobowiązań podatkowych jest przekazywana, zgodnie z życzeniem Klienta, osobiście w siedzibie biura, telefonicznie lub mailowo, jako informacja o kwocie i okresie zobowiązania lub jako gotowy przelew bankowy.

Kadry i płace

W zakres usługi prowadzenia kadr wchodzą:

 • konsultacje w zakresie form zatrudnienia,
 • przygotowanie: umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy, umów cywilnoprawnych,
 • rejestracja, aktualizacja, wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • prowadzenie akt osobowych.

W zakres usługi prowadzenia płac wchodzą:

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny pracy, choroby, nieobecności i nadgodziny),
 • przygotowanie list płac (zgodnie z informacjami od klienta),
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do wypłaty,
 • przygotowanie deklaracji ZUS DRA z załącznikami,
 • przygotowanie raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-8A, PIT-4R, PIT-8AR,
 • sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-40,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów,
 • naliczanie ekwiwalentów,
 • przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
Organizacja księgowości w firmie

Na życzenie Klienta przejmujemy funkcję głównego księgowego w firmie, szkoląc i kontrolując personel odpowiedzialny za księgowość, fakturowanie i przygotowanie dokumentów.

W zakres takiej usługi mogą wchodzić:

 • organizacja obiegu dokumentów,
 • organizacja pracy i struktury działu księgowego w firmie,
 • pomoc przy wyborze, wdrożeniu i użytkowaniu programów księgowych, fakturujących i magazynowych,
 • szkolenie personelu w zakresie księgowości, fakturowania, gospodarki magazynowej .
Zakładanie działalności gospodarczej

Naszym nowym Klientom pomagamy w rejestracji działalności gospodarczej.

Z nami wybierzesz najkorzystniejszą formę opodatkowania, optymalną formę prowadzenia działalności, otrzymasz pomoc w przygotowaniu dokumentów rejestracyjnych oraz dowiesz się jak szybko i skutecznie załatwić niezbędne formalności.

Roczne rozliczenia podatkowe

Sporządzamy roczne rozliczenia obejmujące wszystkie rodzaje dochodów, łącznie z dochodami zagranicznymi oraz wszelkimi ulgami podatkowymi. W każdym przypadku szukamy najkorzystniejszej możliwej formy rozliczenia.

Pozostałe usługi

Świadczymy również usługi w zakresie:

 • wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
 • biznesplanów,
 • analiz finansowych do wniosków kredytowych i leasingu,
 • wniosków o dofinansowanie,
 • wniosków o zwrot VAT od niektórych materiałów budowlanych,
 • sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • obsługi dofinansowań i refundacji z PFRON.